تماس با ما

شما می توانید از طریق فرم زیر نظرات و پیام های خود را به دست مدیر برسانید.

نشانی

مشهد، دنیاسیر خراسان، میدان دکترشریعتی، ابتدای خیابان بهار

کدپستی: 9999999999


تلفن تماس

تلفن ثابت: 05138182

تلفن بخش رزرو:

تلفن بخش فنی سایت: 09906365811


پست الکترونیک

info@donyaseir.ir